Om Møllehuset

Vi er en personalegruppe, som igennem faglighed samarbejder for at nå de mål vi sætter os. Vi er rummelige og vægter den sociale ansvarlighed overfor andre højt. Nøgleord for os er: tillid, åbenhed, ansvarlighed og anerkendelse.

Møllehuset_025

Vi lægger vægt på

Læring

Læring sker, i relationer, i aktiviteter, i legen, i bevægelser og er aldrig entydigt. Barnets læreprocesser finder sted, hvad enten man kalder dem udvikling, opdragelse eller dannelse. Til begrebet læring knytter sig også den voksnes læringsproces og refleksion over egen rolle i forhold til barnet og dets læring.

Venskaber / relationer

Nære og tætte relationer er fundamentet for barnets læring, udvikling og trivsel. Derfor arbejder vi bevidst med at lære barnet at udvise forståelse og accept af forskellighed. Gennem arbejdet med konflikthåndtering øver barnet sig i at forholde sig til egne og andres følelser.

Anerkendelse

I et trygt fællesskab med børn og voksne med anerkendelse som omdrejningspunkt giver vi barnet gode muligheder for at styrke sit selvværd. Til at understøtte dette tager vi udgangspunkt i ICDP, som omhandler kontakten og samspillet mellem barnet og den voksne.

Tillid og åbenhed i forældresamarbejdet

Gennem gensidig tryghed, ærlighed og tillid til hinanden møder vi forældrene med anerkendelse og respekt, således at vi i samarbejdet med hinanden skaber et fælles fundament for barnet. Vi ser forældrene som værende vores vigtigste ressource i arbejdet med det enkelte barn.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Tilsynet foregår ved et årligt uanmeldt besøg. Et tilsyn består af observationer i hele huset. Disse observationer drøftes efterfølgende på et møde med konsulenten, husets AMR, bestyrelsesformanden og ledelsen. Tilsynsrapporten forelægges det politiske udvalg.

placeholder

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Forældretilfredsheden måles hvert andet år. Se vores seneste forældretilfredshedsundersøgelser fra 2017 her.

Møllehuset_032

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Dagtilbudslovens § 1, stk. 1-4 beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

Møllehuset_045